KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

MELI CENTER REPČE, trgovina in storitve d.o.o.P.E. Zavetišče Meli TrebnjeRepče 10, 8210 TrebnjeMatična številka organa: 3076121Davčna številka: SI 72827319Klasifikacija dejavnosti: 93.050 Druge osebne storitvePravno organizacijska oblika:Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Odgovorna uradna oseba:

HAJDINJAK Nastja, direktor

Datum prve objave kataloga:

10.09.2010

Datum zadnje spremembe:

22.03.2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.meli-center.si

Druge oblike kataloga

V tiskani obliki dostopen na sedežu organa

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Oskrba zapuščenih hišnih živali – zavetišče za hišne živali.Koncesija št.: NM -011-02-ZAV, izdana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dne 01.04.2004.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

P.E. Zavetišče Meli TrebnjeRepče 10, 8210 Trebnje

Organigram organa

HAJDINJAK Nastja, direktor, oskrbnikZaposleni:

 • Dušan Hajdinjak, vodja zavetišča, oskrbnik

 • Stanislav RMAN, oskrbnik

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

/

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

HAJDINJAK Dušan, vodja zavetišča,Repče 10, 8210 Trebnje,telefon stacionarni: (07) 30-45-616,telefon GSM: (041) 779-884,e-naslov: meli.center@volja.net

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si/;

– Zakon o zaščiti živali (povezava na: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5173.html);

– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (povezava na: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO5173.html)

Predpisi lokalnih skupnosti

/

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov: http//europa.eu.int/eur-lex/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Organ ni predlagatelj predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

/

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO6359.html

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Organ v upravnem delu svojih nalog vodi upravne postopke.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Centralni register psov RS

 • temelji na zakonodaji o zaščiti živali in vsebuje evidence psov, lastnikov psov in lastništva, nadzor ali so lastniki psov v predpisanem obdobju cepili pse ter izvajanje kontrole psov ob ugrizu (preverjanje na steklino). Register omogoča tudi nadzor nad nevarnimi psi;

– organ pridobiva podatke v evidenci (po uradni dolžnosti, na podlagi vlog)

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Zavetišče deluje na območju Dolenjske, Posavja, Ribniško – Kočevske regije in primestnih občin Ljubljana. Seznam občin, ki izhajajo iz navedenega območja, se vsakoletno spreminja zaradi letnih pogodb, ki se sklepajo na podlagi Zakona o javnih naročilih. Vsaka občina enkrat letno oglašuje v svojem občinskem glasilu, katero zavetišče opravlja dejavnost zavetišča za zapuščene živali za tekoče leto.Število pogodbenih občin se letno spreminja, glede na letni podpis pogodb.POSTOPEK OB NAJDBI ZAPUŠČENIH ŽIVALI: Status zapuščene živali ureja Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Ob najdbi zapuščene živali lahko najditelj kliče neposredno zavetišče, Območni urad veterinarske inšpekcije, s katerega najditelj izhaja, ali Center za obveščanje 112, ki naprej obvešča zavetišče.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Centralna evidenca zapuščenih živali za tekoče leto

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • na internetni strani;
 • po telefonu;
 • preko elektronske pošte;
 • pisno na sedež organa.

 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali podobno.

 

Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

 • Repče 10, 8210 Trebnje;
 • uradne ure:
 • po telefonu, preko elektronske pošte, pisno na sedežu organa.

 

Prosilec lahko zaprosi za informacijo javnega značaja preko zgornjih oblik komunikacije. Organ bo posredoval informacijo javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu informacij javnega značaja v zakonsko določenem roku, pri čemer pa bo zaračunaval stroške odbira informacije v skladu z veljavnim stroškovnikom.

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe: možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

 

Opis delnega dostopa: v skladu u Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Povezava na stroškovnik: STROŠKOVNIK – CENIK priloga kataloga.

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • informacije o delovanju na območju določene občine:
 • informacije o oskrbi zapuščenih živali;
 • informacije o oskrbi posamezne živali.

 

 

podpis odgovorne osebe

Nastja HAJDINJAK l.r.

 

 

CENIK

ZA STROŠKE POSREDOVANJA INFORMACIJ

JAVNEGA ZNAČAJA

 

Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov.

1. Cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja

Cena odbiranja in priprave =

 (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) x (cena ure dela)

Cena ure dela se določi glede na to kdo, v skladu z

zahtevnostjo odbiranja in priprave, odbira in pripravlja

dokumente in sicer:

–    cena ure  dela uslužbenca  – oskrbnika…………………..…10.76 EUR

–     cena ure dela vodje zavetišča…………………………..……19,61 EUR

2. Cena materialnih stroškov

– ena stran formata A4………………………………………………0,06 EUR,

– ena stran fotokopije formata A3 ……………..………………..…0,13 EUR,

– ena stran fotokopije večjega formata  …………………..………1,25 EUR,

– ena stran barvne fotokopije formata A4 ……………….……..…0,63 EUR,

– ena stran barvne fotokopije formata…………………..…………1,25 EUR,

– elektronski zapis na eni zgoščenki CD…………….….…..……2,09 EUR,

– elektronski zapis na eni zgoščenki DVD……………..…..……2,92 EUR,

– elektronski zapis na eni disketi……………………….…………1,25 EUR,

– posnetek na eni videokaseti……………………….………..……4,17 EUR,

– posnetek na eni avdio kaseti……………………….…….………2,06 EUR,

– pretvorba na eni strani dokumenta formata A4 iz

   elektronske v fizično obliko………………………………..……0,20EUR,

– pretvorba ene barvne strani dokumenta

  formata A4 iz elektronske v fizično obliko…………….…..……1,25 EUR,

– pretvorba ene strani dokumenta A4 iz fizične v

  elektronsko obliko…………………………………………………0,08 EUR,

– pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v

  elektronsko obliko…………………………………………………0,13 EUR,

– poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za   poštne storitve.

Amortizacija je vključena v ceno.

Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi da dan izstavitve računa.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena, tretjega odstavka 36. člena ZDIJZ in 19. člena o Uredbe o posredovanju ponovne uporabe informacije javnega značaja:

 • vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen;
 • pred podajo informacije organ obvesti vnaprej prosilca na plačilo stroškov, ki bodo nastali in mu jih bo zaračunal za posredovanje informacije:
 • organ zaradi ekonomičnosti ne zaračunava materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presega 10 EUR z vključenim DDV,

Cenik začne veljati z dnem podpisa in z objavo na spletni strani družbe, kot informacija javnega značaja.

Številka: 01-2013/3

Datum:   1.3.2013

Direktor:

HAJDINJAK Nastja